QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP, CHỨC NĂNG, ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ

 

Nhà Xuất bản Thanh Niên trực thuộc Trung ương Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 14-7-1954. Là cơ quan tuyên truyền, giáo dục của Trung ương Đoàn, vũ khí sắc bén về công tác chính trị, tư tưởng và văn hóa của Đảng. Trong 70 năm qua, được sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, sự quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông và sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cơ quan nhà nước, Nhà Xuất bản Thanh Niên đã không ngừng phát triển, đạt được nhiều thành tựu.

Đó là, bằng một số lượng và chất lượng xuất bản phẩm phong phú,đa dạng, sách của Nhà Xuất bản Thanh Niên đã góp phần giáo dục toàn diện và cỗ vũ cho nhiều thế hệ thanh niên phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Chức năng chủ yếu của Nhà Xuất bản Thanh Niên đã được Đảng xác định từ lúc thành lập, đó là làm sách để giáo dục lý tưởng Cộng sản cho thế hệ trẻ, góp phần đào tạo họ trở thành những người thanh niên mới.

Nhà Xuất bản Thanh Niên có Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chức năng nhiệm vụ của Chi nhánh là: Nắm tình hình, nhu cầu bạn đọc và hoạt động của tổ chức Đoàn- Hội- Đội ở các tỉnh phía Nam, xây dựng kế hoạch đề tài, tổ chức, biên tập bản thảo sách và các văn hóa phẩm khác nhằm đáp ứng yêu cầu của bạn đọc và công tác Đoàn ở các tỉnh phía Nam.

Xuất bản phẩm chủ yếu của Nhà Xuất bản Thanh Niên là:

– Sách, tài liệu chính trị, pháp luật, đoàn đội

– Sách kiến thức phổ thông về khoa học – công nghệ, kinh tế;

– Sách thiếu niên, nhi đồng; sách văn hóa – xã hội, nghệ thuật; văn học;

– Từ điển các loại; sách tham khảo cho học sinh các bậc học phổ thông;